10kw White Gold Philadelphia Flyers XS Pendant

10kw White Gold Philadelphia Flyers XS Pendant