10kw White Gold Toronto Maple Leafs XS Pendant

10kw White Gold Toronto Maple Leafs XS Pendant