10kw White Gold Purdue XS Pendant

10kw White Gold Purdue XS Pendant