10kw White Gold SE Mi10kw White Goldouri State Large Disc Pendant

10kw White Gold SE Mi10kw White Goldouri State Large Disc Pendant