10kw White Gold University of Tenne10kw White Goldee XS Pendant

10kw White Gold University of Tenne10kw White Goldee XS Pendant