10kw White Gold Orlando Magic XL Pendant

10kw White Gold Orlando Magic XL Pendant