10kw White Gold University of Nebraska Money Clip

10kw White Gold University of Nebraska Money Clip