10kw White Gold Washington Wizards Money Clip

10kw White Gold Washington Wizards Money Clip