10kw White Gold Sacramento Kings Money Clip

10kw White Gold Sacramento Kings Money Clip