10kw White Gold Washington State Money Clip

10kw White Gold Washington State Money Clip